Wie zijn
erbij betrokken?

Stakeholders

Betrokken partijen

Het veld waarin de producent opereert om e-waste en lege batterijen in te zamelen, bestaat onder andere uit de consument, detailhandel, gemeente, logistiek, regionale sorteercentra, verwerkers en landelijke overheid, waarin iedere stakeholder een specifieke verantwoordelijkheid heeft. Dat begint bijvoorbeeld bij het afdanken van het product door de laatste gebruiker: gooit die het bij het restafval of biedt men het gescheiden aan?

» Consumenten

» Gemeenten

» Social return

» Detailhandel

» Transporteurs

» Verwerkers

 


Consumenten  

De consument heeft een belangrijke eigen verantwoordelijkheid in het behalen van milieudoelstellingen. Die begint bij de aanschaf van nieuwe producten; door energiezuinige en/of duurzame apparatuur aan te schaffen levert de consument een directe bijdrage aan een beter milieu. Die bijdrage kan worden vergroot door apparaten vervolgens ook efficiënt en effectief te gebruiken. Aan het eind van de levenscyclus van een apparaat krijgt deze verantwoordelijkheid opnieuw vorm als de consument het afgedankte product inlevert bij een verantwoord en transparant inzamelsysteem (al dan niet via de gemeente). 


Gemeenten  

De gemeenten kunnen individueel een contract met Wecycle afsluiten voor de afgifte van e-waste aan Wecycle. Kern van de afspraken is dat gemeenten een vergoeding voor de handling ontvangen indien zij alle ingenomen e-waste afgeven aan Wecycle. Wecycle zorgt voor een verantwoorde recycling. In deze vergoeding is tevens de registratie begrepen, zodat eindelijk een goed beeld zal ontstaan hoeveel e-waste er werkelijk in Nederland is en hoe of waar het wordt gerecycled.

Gemeenten hebben systemen voor het apart inzamelen van wit- en bruingoed. De gemeentelijke inzameling verschilt per woonplaats. In een aantal gemeenten kunnen oude apparaten bij het overige huisvuil op de stoep worden gezet, waarna vuilophalers van de gemeente zorgen dat de apparaten apart worden gehouden. In andere gemeenten moet een afspraak worden gemaakt met de gemeentelijke ophaaldienst (grofvuil). De wijze van inzameling kan ook afhangen van het formaat van het apparaat. Daarnaast is het ook mogelijk om afgedankte elektronische apparaten in te leveren bij de milieustraat

De NVMP streeft ernaar om zoveel mogelijk apparatuur in logische en dus grote hoeveelheden te vervoeren. Op de gemeentelijke milieustraten staan met dat doel containers waarin de verschillende producten kunnen worden gedeponeerd. Meestal gebeurt dat gescheiden: koelkasten bij koelkasten en tv's bij tv's. Vanaf de milieustraat worden de containers rechtstreeks naar erkende verwerkers gebracht.


Social return   

Veel gemeenten hebben ambities op het gebied van social return on investment (SROI). Wecycle ondersteunt dit op verschillende manieren. In de Wecycle Service Centers werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij sorteren en demonteren elektrische apparaten. Een voorbeeld hiervan is Road2Work in Ede. Hier doen jaarlijks zo’n 60 mensen weer arbeidsritme en –ervaring op, om daarna door te stromen naar baan of studie.
Wecycle werkt ook samen met zo’n 80 (gemeentelijke) kringloopbedrijven. Ook hier zijn vaak mensen werkzaam met een afstand tot de arbeidsmarkt.


Detailhandel  

Bij het verkopen van een nieuw elektr(on)isch apparaat moet de detaillist een soortgelijk apparaat dat wordt afgedankt innemen van de klant, als die klant dat wenst. Dit is het zogenoemde 'oud-voor-nieuw'-principe waarbij het type en merk niet uitmaakt. De detaillist moet het afgedankte apparaat gratis innemen. Er is sprake van een soortgelijk apparaat als het gaat om een apparaat dat dezelfde functie heeft als het nieuwe geleverde apparaat. Dus bij aankoop van een koffiezetapparaat mag een ander koffiezetapparaat worden afgegeven. Het is geen vereiste dat het afgedankte product nog werkt. Vanaf augustus 2005 is deze verplichting ook gaan gelden voor verlichtingsapparatuur zoals TL-buizen en spaarlampen. Detaillisten hebben een viertal mogelijkheden om ingezamelde e-waste gratis in te leveren:

  • De reinigingsdienst van de gemeente, dus de gemeentewerf of de gemeentelijke vuilophaaldienst
  • Het regionaal sorteercentrum, waar e-waste wordt gesorteerd en geregistreerd
  • Het distributiecentrum; in geval de detaillist deel uitmaakt van een detailhandelsketen kan de e-waste worden opgehaald via de retourlogistiek
  • De ophaalservice van de inzamelsystemen, waarbij de detaillisten het e-waste dienen aan te melden waarna het wordt opgehaald
 
 

Transporteurs  

Door de inzamelsystemen wordt afhankelijk van het type en de grootte van het afval gebruik gemaakt van logistiek die zich richt op fijnmazige dan wel grofmazige inzameling. Zo vallen batterijen, spaarlampen en TL-lampen onder fijnmazige inzameling welke voornamelijk bij de detaillisten plaatsvindt en vallen grote apparaten van bruingoed, witgoed en grijsgoed zoals koelkasten, wasautomaten en computers onder grofmazige inzameling.

 


Verwerkers  

De producent of importeur zorgt vervolgens voor het transport van de RSC naar de verwerkingslocaties. Voor de verwerking wordt gebruik gemaakt van erkende en gespecialiseerde recyclingbedrijven. Verwerkingslocaties zijn over het land en net daar buiten verspreid, zodat overbodige transporten zoveel mogelijk worden vermeden. 

De verwerkers verwijderen eerst de gevaarlijke materialen uit de apparaten, waarna de bruikbare materialen zoals ijzer, koper en andere metalen door verschillende technieken worden gescheiden. Daarnaast wordt ook het glas uit CRT-televisies hergebruikt en voor bijvoorbeeld nieuwe televisies. 

De verwerkers moeten jaarlijks rapporteren over de aangeleverde hoeveelheden en de afgevoerde herbruikbare grondstoffen, hetgeen resulteert in een massabalans. De rapportages worden door een accountantskantoor gecontroleerd en daarna gerapporteerd aan de inzamelsystemen en het ministerie van IenW. In de contracten wordt opgenomen dat vergoedingen afhankelijk zijn van de geldende marktprijzen van de herbruikbare grondstoffen.