Minder e-waste
in restafval

Minder klein e-waste in restafval

De hoeveelheid afgedankte kleine elektrische apparaten (e-waste) in het restafval daalt. In de periode 2012-2016 is de hoeveelheid klein e-waste die de consument jaarlijks als restafval weggooit met een derde verminderd van 33,6 tot 21,9 miljoen kilo. E-waste dat mensen weggooien, gaat verloren voor recycling. NVMP en Wecycle ondersteunen daarom de inspanningen van gemeenten om meer afval te scheiden.

Bureau Witteveen+Bos deed in opdracht van NVMP en Wecycle onderzoek naar de hoeveelheid e-waste in het restafval. Deze hangt sterk samen met gedifferentieerde tarieven voor afvalinzameling door gemeenten (‘Diftar’). In gemeenten met Diftar is de hoogte van de afvalstoffenheffing afhankelijk van de hoeveelheid restafval. Dit stimuleert inwoners om hun afval gescheiden in te leveren, zodat er zo min mogelijk restafval ontstaat. Het verschil tussen Diftar-gemeenten en gemeenten zonder Diftar is groot: in Diftar-gemeenten zit er gemiddeld 60 procent minder e-waste in het restafval. Dit verschil is nog groter in gemeenten die gebruik maken van de Diftar-methoden waarbij de inwoners betalen naar rato van gewicht of een dure zak moeten aanschaffen voor hun restafval. In die gemeenten zit er gemiddeld 71 procent minder e-waste in het restafval.

Combinatie instrumenten succesvol

Jan Kamminga, voorzitter NVMP: ”Deze analyse toont duidelijk aan hoe belangrijk het is om deze afvalstroom aan de bron te blijven scheiden, bijvoorbeeld door omgekeerd inzamelen al dan niet in combinatie met Diftar of door in te leveren in de duizenden inleverbakken in de winkels. Uit het onderzoek blijkt ook dat indien alle gemeenten Diftar zouden hanteren, er op jaarbasis ruim 15 miljoen kilo e-waste extra wordt ingezameld. Wat een potentie aan extra grondstoffen voor hergebruik!” Bij omgekeerd inzamelen haalt de gemeente de gescheiden afvalstromen die gerecycled kunnen worden op, terwijl inwoners het restafval zelf wegbrengen.

Gemeenten hebben vanwege het programma ‘VANG Huishoudelijk Afval’ de doelstelling om de hoeveelheid restafval te verkleinen. Jan Vlak, directeur Wecycle: “In gemeenten die hier planmatig op acteren en meerdere instrumenten inzetten, daalt de hoeveelheid restafval en het e-waste daarin. Het gaat daarbij vaak om een combinatie van nieuwe inzamelmethoden, gedifferentieerde service en communicatie. Wij helpen daarom onze partnergemeenten met advies en campagnes om meer e-waste in te zamelen en hen te ontzorgen voor deze afvalstroom. We hebben immers dezelfde ambitie.” In de onderzoeksperiode heeft Wecycle in totaal bijna 180 miljoen kilo aan klein e-waste ingezameld, voornamelijk via gemeenten.

Over het onderzoek

Bureau Witteveen+Bos (W+B) maakte voor haar onderzoek gebruik van sorteergegevens die de gemeenten aanleveren aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. In haar analyse hield W+B rekening met seizoensinvloeden, type woning, soorten inzamelmiddelen en het al dan niet hanteren van gedifferentieerde tarieven voor afvalinzameling door gemeenten (‘Diftar’).

Over NVMP

Vereniging NVMP is in 1999 opgericht en vertegenwoordigt 1.700 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting in Nederland. NVMP zet zich namens hen in voor het inzamelen en hoogwaardig recyclen van afgedankte elektr(on)ische apparatuur en energiebesparende lampen (e-waste). Zij streeft ernaar meer materialen te herwinnen voor gebruik in nieuwe producten en om te vermijden dat toxische materialen in het milieu terechtkomen. De uitvoering van inzameling en recycling is ondergebracht bij Wecycle die, net als Vereniging NVMP, geen winstoogmerk heeft.

Over Wecycle

Wij zijn de stichting zonder winstoogmerk die in Nederland de inzameling en recycling van e-waste regelt. Dankzij onze inspanningen krijgen de materialen uit afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen een nieuw leven. Hiervoor werken we samen met 317 gemeenten, 8.500 winkels, 1.000 installatiebedrijven, 70 kringloopbedrijven, 170 kinderboerderijen, 2.000 scholen en heel veel consumenten.

In onze Wecycle Service Centers verbinden we de circulaire met de sociale economie. Door apparaten te sorteren en demonteren, geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief op een reguliere baan.

We garanderen een optimale recycling met de modernste technieken. Grondstoffen voor nieuwe producten halen we uit oude producten. Zo hoeven we minder ’nieuwe' grondstoffen uit de natuur te halen. Schadelijke stoffen komen niet in het milieu terecht. De uitstoot van CO2 wordt vermeden. We voorkomen dat apparaten in de illegale export belanden. Daar zetten we ons dagelijks met hart en ziel voor in.


8 maart 2018